Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


ฐานข้อมูลภาพของสำนักฝรั่งเศสฯ บัดนี้เปิดให้ค้นคว้าได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์
20 JULY 15
บัดนี้ สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ ได้เปิดเว็บไซต์ (www.collection.efeo.fr) คลังภาพรวม 45,000 ภาพ (ภาพถ่ายเก่า แผนที่ แผนผัง ภาพถ่ายคัมภีร์ ฯลฯ) ให้สามารถเข้าค้นคว้าได้แล้วโดยอิสระ ฐานข้อมูลภาพของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศนี้จะได้รับการเพิ่มเติมขึ้นอีกหลังจากที่ได้มีการทำสรุปหัวข้อข้อมูลและจัดแปรลงในระบบดิจิตอลจากกลุ่มภาพที่ได้รับการเก็บรักษาไว้ที่สำนักฯ ต่อไป

สำนักฝรั่งเศสฯ ขอขอบคุณล่วงหน้าที่ผู้ใช้จะส่งคำแนะนำและข้อติชมเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและจัดทำฐานข้อมูลเปิดทางอินเตอร์เน็ตนี้ต่อไป 


http://collection.efeo.fr/ws/web/app/report/les-fonds.html