Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระ
26 SEPTEMBER 12
สวัสดีค่ะสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส ในปีการศึกษา 2556/2557 ยื่นเอกสารสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้             ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครได้ทางออนไลน์เท่านั้นในเวบไซต์  http://www.francothai-science.org/scholarships/  ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556ทั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการกระจายข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามกับหน่วยงานเราได้ค่ะขอแสดงความนับถือหน่วยงาน Campus France ประเทศไทย