Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


นิทรรศการภาพถ่าย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
07 OCTOBER 16
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์นานาปราสาท หนึ่งในนิทรรศการเวียน "Des hommes et des temples" ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคมนี้ ณ ห้องจัดแสดง SCG Lounge คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรมงานวันเปิด วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม
09.00 น.    คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน
09.10        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ (เลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา) กล่าวความเป็นมาของนิทรรศการ
09.20 น.    อธิการบดีเปิดนิทรรศการ  และเข้าชมนิทรรศการ            
10.00 น.    ดร. Christophe Pottier  ผู้อำนวยการสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศบรรยายเกี่ยวกับการค้นพบทางโบราณคดีใหม่ที่มเมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา (Récentes découvertes archéologiques à Angkor)


นอกจากนี้ขอเชิญร่วมฟังงานบรรยายต่างๆ เนื่องในนิทรรศการอีก 3 ครั้ง ดังต่อไปนี้

วันศุกร์ที่ 14 ต.ค. 59    10.00 น.    เสวนาวิชาการ เรื่อง บทบาทของภูมิทัศน์ในเมือง
โบราณ โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล (กรมศิลปากร)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 59  10.00 น.    เสวนาวิชาการ เรื่อง การศึกษาสถาปัตยกรรมขอมในเอเชียอาคเนย์ โดย ผศ.ดร.พีรศรี   โพวาทอง (สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)

วันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 59    10.00 น.    เสวนาวิชาการ เรื่อง เมืองที่ได้รับอารยธรรมเขมร
ในประเทศไทย  โดย รศ.ดร.นพนันท์  ตาปนานนท์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ)

 conference