Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


นัดพบอธิบดีกรมศิลปากรเรื่องโครงการวิจัยของสำนักฝรั่งเศสฯ
03 MAY 16
ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ คุณอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นัดพบหารือกับ ดร. Christophe Pottier ถึงโครงการวิจัยของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศสาขากรุงเทพฯ เรื่องการเปรียบเทียบเครื่องถ้วยเขมรจากแหล่งเตาเผาในประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ในโอกาสเดียวกันนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้พูดคุยถึงโครงการวิจัยและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันที่จะมีในอนาคตด้วย

 visit