Bangkok
Thailand


Responsable: Jacques Leider

Ecole française d'Extrême-Orient
Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre
20 Borommaratchachonnani Road
Bangkok 10170
Thailand
Tel: +66 2 433 12 68
Fax: +66 2 880 93 32 jacques.leider@efeo.net
efeo@sac.or.th


นิทรรศการ Des Hommes et des Temples
25 MARCH 16
สำนักฝรั่งเศสฯ และสมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย Des hommes et des temples (คนกับปราสาทหิน) เพื่อเป็นการเฉลืมพระเกียรติในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 29 พฤษภาคม งานนิทรรศการดังกล่าวเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเสนอภาพของโครงการบูรณะแหล่งโบราณสถานอันถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมในเชิงวัตถุสำคัญที่ทางฝรั่งเศสได้ให้ความร่วมมือกับทีมงานในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยและกัมพูชา โดยในวันที่ 26 มีนาคม สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาจะทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดงาน

 exhibition