Untitled - ไม่ได้ตั้งชื่อ

Back to the list
Identification
Inv No: 
024_012
Bundles: 
1 book
Category: 
Other
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ไม่ได้ตั้งชื่อ
Uniform Thai title: 
ไม่ได้ตั้งชื่อ
Uniform title (transliterration): 
untitled
Uniform title (transcription): 
untitled
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
no date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
นายสัมฤทธิ์ สุรินทร์คำ 51 หมู่ 5 บ้านดอนปีน ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
Beginning and end: 
a. (ชำรุด)ครูบาอาจารย์กูกล่าวไว้หื้อ(ชำรุด)(ชำรุด)ช กกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ (ชำรุด)(ชำรุด) เจ้าอยู่ฟ้า ท่านจัก
หว่ายหน้าลงมา(ชำรุด)ครูแก่โลกโลกา แลจักนำเอาสัตว์โลกหื้อพ้นจากสงสารนี้แท้ดีหลี ตามบาลีอันพระมุนีหากกล่าวไว้
ว่า นโม พุทฺธาย กกุสนฺโธ โกนาคมโน มหากสฺสโป โคตโม อริยเมตฺเตยฺโย มหาสุวณฺณปาโท โคตโม มหานาโม
วนฺทิตฺวา สิรสา ปาเท ขิปฺปํ ตณสีลาโย อุลฺเล อุลฺเล…
z. …โอม สิทธิการ ครูบาอาจารย์เจ้ากล่าวไว้หื้อแก่กู กูจักกวักจักเรียกครูกูหื้อตื่น แม่นว่าครูกูไปที่อื่นก็หื้อมาทันในวันนี้ โอมพระเพลิง โอมพระพายโอมพระนารายณ์ แลพระยานาคตนถือดาบเถ่ียนกล้ำไล่เลี่ยฟันทังพิสนูกัน แลพ่อครูเค้าทั้งรัก
เจ้า แลโจรหลวงดอยด้วนจงจักมาเติมตามข้าชุกล้ำชู่ภาย โอม ก ย ว สิ หตฺถเก ฯ ก ย ว ปนฺน ก ว ส สุ ll เขียนเทียนไป
ค้าบ่ถ้าได้สงเคราะห์แล ท่านเหย
Foliation / pagination: 
Arabic numerals 1-23