Tamnan Thaen Phra - ตำนานแท่นพระ

Back to the list
Identification
Inv No: 
023_002
Bundles: 
1
Category: 
Tamnan
Textual datas
Original titles (Thai script): 
ตำนานแท่นพระ, ตำนานผาหลวงแท่นพระ
Uniform Thai title: 
ตำนานแท่นพระ
Uniform title (transliterration): 
taṃnān dèn1 braḥ
Uniform title (transcription): 
Tamnan Thaen Phra
Donator / sponsor (Thai script): 
อาจารย์หนานแก้วเป็นประธาน พร้อมกับภริยา ลูกเต้าทุกๆ คน
Era (text): 
?
Calendar Thai script: 
no date
Original repository (Thai script) / scribe place: 
วัดป่าตึงกลางทุ่ง
Beginning and end: 
a. นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ สทา โน โลกนาโถ เอกูนสีติ อายุโก หิ ตถาวจิโน ปริปโก ววเย
เมยฺหํ พาราณสิยํ (อิ)สิมิคทายาวิหรติ จตูหิ อิริยา มม ธาตุ อทิฏฺฐานยสสนญฺจ จิรพารํ ปจฺจนฺตคามนิคเม เทว-
มนุสฺสานํ หิตาณรณํอนุกมฺเมน จริสฺสามิ ฯ ดูราสัปปุริสะทั้งหลาย พระพุทธเจ้าตนเป็นที่จั้งที่พึ่งแก่โลกทั้ง 3 ตนเป็น
ครูแก่คนแลเทวดา อินทา พรหมทั้งหลาย…
z. … ยังมีพรานป่าผู้ 1 ยิงเอากวางตัว 1 แล้ว มาครัวเหนือผาพระบาทที่นั้น ธุลเทวบุตรอันตนได้รับคำสั่งแห่งพระพุทธเจ้า
ว่าหื้อได้รักษาในที่สองแห่งนั้นยินเคียดมากนัก ก็ไปไหว้พระยาอินทาธิราชตนเป็นใหญ่หื้อรู้แล้ว พระยาอินทร์ก็ลงมาเนร
มิตเป็นหมูหลวงมาขุดคว่ำผาหลวงเอาพระบาทเจ้าไว้ภายลุ่มหั้นแล ตั้งแต่นั้นมาคนทั้งหลายจึงเรียกว่าผาสะแคง มาต่อ
เท่าบัดนี้แล…
Foliation / pagination: 
1B-4B (Northern Thai figures) 1-4