Thupawong - ถูปวงศ์ [phuk 4-6]

005_013_B
ถูปวงศ์ผูก 4, ถูปวังสะผูกถ้วน 4, ถูปวงศ์ผูกถ้วน 4, ฐูปโวง, โวหารถูปวงศ์ผูกถ้วน 5, ถูปวงศ์ผูกถ้วน 5, ถูปวงศ์ผูก 6

Thupawong - ถูปวงศ์ [phuk 8-10]

005_013_C
ถูปวงศ์ผูกถ้วน 8, มถูปวงศ์ผูก 9, ถูปวงศ์ผูกถ้วน 9, ถูปวงศ์ผูกถ้วนสิบ, คัมภีร์ถูปวังสะ

Wethamulakhanthi - เวทมูลคัณฐี

006_001
เวทมูลคัณฐีผูกต้น, เวทมูลคัณฐี, เวทมูลคัณฐี ผูก 2, เวทมูลคัณฐี

Tamnan Hariphunchai - ตำนานพระธาตุหริภุญชัยลำพููน

006_002
ตำนานพระมหาชินธาตุเจ้าเมืองหริภุญชัย, ตำนานมหาธาตุเจ้าลำพูน, ตำนานพระธาตุเจ้าลำพูน

Tamnan Phra Chan Phra Sing Phra Kaeo - ตำนานพระจันทน์ พระสิงห์ พระแก้ว

006_003
ทำนานพฺภจันพฺภสิงพฺภแก้ว / ตำนานสติแห่งพระจันทน์เจ้า / ตำนานพระจันทน์เจ้า

Tamnan Khun Thammarat 5 Phra Ong - ตำนานขุนธรรมราช ๕ พระองค์

006_004
ตำนานขุนธรรมราช 5 พระองค์

Tamnan Mueang Chiang Mai - ตำนานเมืองเชียงใหม่

006_005
ตำนานเชียงใหม่, พื้นเมืองลานนาเชียงใหม่, ตำนานเมีองล้านนานพบุรีเชียงใหม่

Tamnan Soratsa 16 Mueang - ตำนานโสรัสสะ ๑๖ เมือง

006_006
ตำนานโสรัสสะ สิบ 6 เมือง, ตำนานไม้มหาโพธิเจ้าแลโสรัสสะเมือง

Tamnan Phra Non Phrang Chao - ตำนานพระนอนพรังเจ้า

006_008
นิทานตำนานแห่งพระนอนพรางเจ้า, นิทานตำนานแห่งพระนอนพรังเจ้า, ตำนานพระนอนพรางเจ้า